Presentación/Home/Accueil

~3, 4 E 5 DE MAIO DO 2023~

[GAL] A narrativa histórica defínese por ser lineal. A súa vez, é dividida en etapas e períodos históricos que se caracterizan por ter o seu inicio e o seu final, como a Idade Media, que se desenvolve entre o século V y o XV, coincidindo coa Caída do Imperio Romano de Occidente e coa Toma de Constantinopla ou o Descubrimento de América. Non obstante, “un non se levanta dun día para outro e deixa de ser romano porque xa se sinte medieval”. O propio desenvolvemento da historia marca unha serie de fitos e cambios que son o resultado dun proceso lento e gradual no que inflúen numerosos factores socioeconómicos, políticos e culturais.

Toda etapa, aínda que finalice, implica unha evolución e unha aprendizaxe, pois queda constancia de devanditos valores nun sen fin de documentos e obras artísticas que son herdados de xeración en xeración e funcionan como testemuña activa dos saberes que foron xestados na humanidade a través dos séculos. Aínda así, non impide que a estas saberes se lles outorgue un novo uso ou unha nova función derivado das novas necesidades que impón a sociedade nacente. Non deixa de ser unha evolución cíclica que reproduce devanditos fundamentos adaptándoos ás novas necesidades que xorden co paso do tempo.

Nesta nova edición plantexamos o subtítulo “Omnia Restituo” có obxectivo de analizar e estudar a procedencia dos fundamentos que permiten definir o período medieval (tecnoloxías, recursos económicos, desenvolvemento político, mentalidades…), como se adecúan a súa nova configuración social y espacial e como son transmitidos ás xeracións posteriores. Noutras palabras, cales son os spolia da Idade Media. Débese ter en conta, que dentro da extensión temporal que abarca este período, pódese reproducir este fenómeno nos diferentes sucesos históricos que a compoñen.

[ESP] La narrativa histórica se define por ser lineal. A su vez, es dividida en etapas y períodos históricos que se caracterizan por tener su inicio y su final, como la Edad Media, que se desarrolla entre el siglo V y el XV, coincidiendo con la Caída del Imperio Romano de Occidente y con la Toma de Constantinopla o el Descubrimiento de América. Sin embargo, “uno no se levanta de un día para otro y deja de ser romano porque ya se siente medieval”. El propio desarrollo de la historia marca una serie de hitos y cambios que son el resultado de un proceso lento y gradual en el que influyen numerosos factores socioeconómicos, políticos y culturales.

Toda etapa, aunque haya finalizado, conlleva una evolución y un aprendizaje, pues queda constancia de dichos valores en un sinfín de documentos y obras artísticas que son heredados de generación en generación y funcionan como testimonio activo de los saberes que se han gestado en la humanidad a través de los siglos. Aun así, no impide que a estos saberes se les otorgue un nuevo uso o una nueva función derivado de las nuevas necesidades que impone sociedad naciente. No deja de ser una evolución cíclica que reproduce dichos fundamentos adaptándolos a las nuevas necesidades que surgen con el paso del tiempo.

En esta nueva edición planteamos el subtítulo “Omnia Restituo” con el objetivo de analizar y estudiar la procedencia de los fundamentos que permiten definir el periodo medieval (tecnologías, recursos económicos, desarrollo político, mentalidades…), cómo se adecuan a su nueva configuración social y espacial y cómo son transmitidos a las generaciones posteriores. En otras palabras, cuáles son los spolia de la Edad Media. Se debe tener en cuenta, que dentro de la extensión temporal que abarca este periodo, se puede reproducir este fenómeno en los diferentes sucesos históricos que la componen.

[ENG] Historical narrative is defined as linear. In turn, it is divided into stages and historical periods that are characterised by their beginning and end, such as the Middle Ages, which takes place between the 5th and 15th centuries, coinciding with the Fall of the Western Roman Empire and the Taking of Constantinople or the Discovery of America. However, “you don’t wake up from one day to the next and stop being Roman because you already feel medieval”. The development of history itself marks a series of milestones and changes that are the result of a slow and gradual process influenced by numerous socio-economic, political and cultural factors.

Every stage, even if it has ended, brings with it an evolution and a learning process, as these values are recorded in countless documents and artistic works that are inherited from generation to generation and function as an active testimony of the knowledge that has developed in humanity over the centuries. Even so, it does not prevent this knowledge from being given a new use or a new function derived from the new needs imposed by the emerging society. It is a cyclical evolution that reproduces these fundamentals, adapting them to the new needs that arise over time.

In this new edition we propose the subtitle “Omnia Restituo” with the aim of analysing and studying the origin of the foundations that define the medieval period (technologies, economic resources, political development, mentalities…), how they are adapted to its new social and spatial configuration and how they are transmitted to later generations. In other words, what are the spolia of the Middle Ages. It should be borne in mind that, within the time span covered by this period, this phenomenon can be reproduced in the different historical events that make it up.

[PORT] A narrativa histórica é definida como linear. Por sua vez, está dividida em etapas e períodos históricos que se caracterizam pelo seu início e fim, como a Idade Média, que ocorre entre os séculos V e XV, coincidindo com a Queda do Império Romano Ocidental e a Tomada de Constantinopla ou a Descoberta da América. No entanto, “não se acorda de um dia para o outro e deixa de se ser romano porque já se sente medieval”. O desenvolvimento da própria história marca uma série de marcos e mudanças que são o resultado de um processo lento e gradual influenciado por numerosos factores socioeconómicos, políticos e culturais.

Cada etapa, mesmo que tenha terminado, traz consigo uma evolução e um processo de aprendizagem, uma vez que estes valores são registados em inúmeros documentos e obras artísticas, que são herdados de geração em geração e que funcionam como um testemunho activo do conhecimento que se desenvolveu na humanidade ao longo dos séculos. Mesmo assim, não impede que este conhecimento receba uma nova utilização ou uma nova função derivada das novas necessidades impostas pela sociedade emergente. É uma evolução cíclica que reproduz estes fundamentos, adaptando-os às novas necessidades que surgem ao longo do tempo. 

Nesta nova edição propomos o subtítulo “Omnia Restituo” com o objectivo de analisar e estudar a origem das fundações que definem o período medieval (tecnologias, recursos económicos, desenvolvimento político, mentalidades…), como são adaptadas à sua nova configuração social e espacial e como são transmitidas às gerações posteriores. Por outras palavras, o que é a spolia da Idade Média. Deve ter-se em conta que, dentro do período abrangido por este período, este fenómeno pode ser reproduzido nos diferentes acontecimentos históricos que o compõem.